background banner anm2219bussiness

จดทะเบียนบริษัท  เครื่องหมายการค้า

ทำใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติ วีซ่าทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติ

โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงกับงานบริการทุกประเภท

บริการรับทำบัญชี / ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีและภาษี รับตรวจสอบบัญชีครบวงจร บริการท่านโดยทีมผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี และโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, นำเข้า-ส่งออก, ขนส่ง, รับเหมาก่อสร้าง, บันเทิง, ภัตตาคาร, นำเที่ยว, ขายตั๋วเครื่องบิน, บริการซ่อมแซมและขายสินค้า, จัดอบรม, สถานดูแลเด็กและคนชรา, โรงเรียน, สถาบันสอนภาษา, โฆษณา, นายหน้า ตัวแทนซื้อ-ขายบ้านและที่ดิน และอื่นๆ

รับทำบัญชี / ตรวจสอบบัญชี


บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด ให้บริการรับทำบัญชีและภาษี รับตรวจสอบบัญชีครบวงจร บริการท่านโดยทีมผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี และโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีและภาษีอากร พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, บริการ, นำเข้า-ส่งออก, ขนส่ง, รับเหมาก่อสร้าง, บันเทิง, ภัตตาคาร, นำเที่ยว, ขายตั๋วเครื่องบิน, บริการซ่อมแซมและขายสินค้า, จัดอบรม, สถานดูแลเด็กและคนชรา, โรงเรียน, สถาบันสอนภาษา, โฆษณา, นายหน้า ตัวแทนซื้อ-ขายบ้านและที่ดิน และอื่นๆ

ANM ให้บริการงานด้านบัญชีดังนี้
 1. รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี นำส่งงบการเงิน
 2. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
 3. จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
 5. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
 6. จัดทำและยื่น ภ.พ.36
 7. จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 8. บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชี Express
 9. จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น
 10. ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
 11. จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติมจากงบการเงินภาษาไทย) มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้ มีผู้ตรวจสอบบัญชี ที่มีประสบการณ์
อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจบัญชี

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

A.N.M.2219BUSINESS CO.,LTD.

ที่อยู่ : อาคารชินธวัชชัย เลขที่ตั้ง 218 ชั้นที่ 4 ห้อง 4/1 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
โทร : 02-115-2778 , 062-235-3269 , 061-235-9264
Email : anm2219business@gmail.com
Line : anm2219
Facebook : ใบอนุญาตทำงานวีซ่าทำงานในประเทศไทย