background banner anm2219bussiness

จดทะเบียนบริษัท  เครื่องหมายการค้า

ทำใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติ วีซ่าทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติ

โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงกับงานบริการทุกประเภท

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในงานที่ให้บริการโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

งานบริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

อยากมีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตัวเอง ควรเลือกแบบไหนดี ?

จดทะเบียนบริษัท ANM2119Bussiness

Business Company

จดทะเบียนบริษัท

 • จำนวนผู้เริ่มก่อตั้ง - ต้องมีผู้เริ่มก่อตั้งและผู้ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับทุนและหุ้น - แบ่งทุนออกเป็นหุ้น โดยที่หุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน และหุ้นแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 บาทเช่น ถ้าบริษัทมีทุน 1 ล้านบาท และมีหุ้นทั้งหมด 1,000 หุ้น แปลว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่า 1,000 บาท
 • จำกัดความรับผิดชอบทางการเงินของผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนรับผิดชอบหนี้สินเฉพาะในส่วนที่ตนเองลงทุนและรับผิดชอบไม่เกินในส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบ
 • การแบ่งปันผลกำไรขาดทุน - จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือครอง
 • การเสียภาษี - เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ กรณีเป็น SME เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้าร้อยละ 15-30
 • ความจำเป็นในการจดทะเบียน - ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ "บริษัทจำกัด" ต้องขึ้นจดทะเบียนและมีสถานะเป็นนิติบุคคล

ข้อดีของการจดทะเบียนรูปแบบบริษัท

 • จำกัดความรับผิดชอบ ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นกับบริษัทจะถูกจำกัดโดยจำนวนหุ้นที่คุณถือและไม่เกินในส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบ
 • สามารถระดมทุนได้ เนื่องจากบริษัทถูกก่อขึ้นโดยจำนวนคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จึงง่ายต่อการขยายกิจการ
 • ภาพลักษณ์ที่ดีกว่า เนื่องจากมีกฏหมายเป็นตัวควบคุมและถูกวางกรอบขณะดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้คนภายนอกไว้วางใจ "บริษัทจำกัด" มากกว่าธุรกิจประเภทอื่น
 • เสียภาษีน้อยกว่า หากจัดตั้งธุรกิจเป็นบริษัทซึ่งถือว่าเป็นนิติบุคคลจะเสียภาษีในอัตราสูงสุดเพียง 30% เท่านั้น ในขณะที่หากเป็นธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาเช่น ร้านค้า จะมีโอกาสถูกเรียกเก็บภาษีสูงสุดถึง 37%

ข้อดีของการจดทะเบียนรูปแบบบริษัท

 • จำกัดความรับผิดชอบ ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นกับบริษัทจะถูกจำกัดโดยจำนวนหุ้นที่คุณถือและไม่เกินในส่วนที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบ
 • สามารถระดมทุนได้ เนื่องจากบริษัทถูกก่อขึ้นโดยจำนวนคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จึงง่ายต่อการขยายกิจการ
 • ภาพลักษณ์ที่ดีกว่า เนื่องจากมีกฏหมายเป็นตัวควบคุมและถูกวางกรอบขณะดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้คนภายนอกไว้วางใจ "บริษัทจำกัด" มากกว่าธุรกิจประเภทอื่น
 • เสียภาษีน้อยกว่า หากจัดตั้งธุรกิจเป็นบริษัทซึ่งถือว่าเป็นนิติบุคคลจะเสียภาษีในอัตราสูงสุดเพียง 30% เท่านั้น ในขณะที่หากเป็นธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาเช่น ร้านค้า จะมีโอกาสถูกเรียกเก็บภาษีสูงสุดถึง 37%
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ANM2119Bussiness

Business Partnership

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนเป็นธุรกิจที่ต้องมีผู้ก่อการหรือหุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป โดยมี 3 ประเภทคือ
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนขึ้นเป็นนิติบุคคลดังนั้นจึงต้องเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา ในกรณีที่เกิดหนี้สิน หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบหนี้สิน ร่วมกันทั้งหมดโดยอาจให้หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ทั้งหมดก่อนก็ได้
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนประเภทนี้เกิดจากการนำห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมีฐานะเป็น นิติบุคคล และต้องเสียภาษีแบบนิติบุคคล มีผู้ตรวจสอบบัญชีจึงได้รับความน่าเชื่อถือจากคนภายนอกมากกว่า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจึงต้องเสียภาษีแบบนิติบุคคล หุ้นส่วนแต่ละคนรับผิดชอบหนี้สินไม่เกินจำนวนเงินที่ตัวเองลงหุ้น มีความเชื่อถือเช่น เดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเพราะได้รับการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก

ข้อดีของห้างหุ้นส่วน

 • สามารถระดมทุน และความรู้ของหุ้นส่วนแต่ละคนมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น
 • เสียภาษีน้อยกว่า หากห้างหุ้นส่วนได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว สามารถเสียภาษีในอัตราสูงสุดเพียง 30% จาก 37% เหมือนกับบริษัทจำกัด
 • จำกัดรับผิดชอบหนี้สิน หากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนแต่ละคนถูกจำกัดความรับผิดชอบหนี้สินด้วยส่วนที่ตนรับลงทุน ห้างประเภทนี้จึงเหมาะกับกิจการที่เสี่ยงต่อการขาดทุน

ข้อเสียของห้างหุ้นส่วน

 • ข้อขัดแย้ง อาจเกิดข้อขัดแย้งในหมู่ผู้ร่วมหุ้น
 • ข้อจำกัด มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น
 • อุปสรรคในการถอนเงินทุน ถอนเงินทุนออกได้ยาก

รับจดทะเบียนธุรกิจทั่วไทย รับจดทะเบียนบริษัทราคา 2,590 บาท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคา 2,390 บาท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงราคา 2,290 บาท จดทะเบียนพาณิชย์ 2,290 บาท
โดยทีมงานคุณภาพ สะดวกรวดเร็วและการันตีผลงาน

รายการค่าบริการงานจดทะเบียน

รายการ ราคา
จดทะเบียนบริษัท 2,590
จดทะเบียนบริษัทและจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,290
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 2,390
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,990
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ 2,490
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญและจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,590
จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า 2,390
จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าและจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,590
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
 • จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 • จดเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
 • จดเปลี่ยนแปลงแก้ไขตราประทับ
 • จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทในพื้นที่เดียวกัน/ต่างพื้นที่
2,290
รายการ ราคา
จดทะเบียนเพิ่มทุน/จดทะเบียนลดทุน 2,490
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 2,490
ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม 3,000
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ 2,500
ขอใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว 3,900
ต่อใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว 3,500
คัดหนังสือรับรองและสำเนาอื่นๆ(ครั้งล่ะ) 500
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000


บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

A.N.M.2219BUSINESS CO.,LTD.

ที่อยู่ : อาคารชินธวัชชัย เลขที่ตั้ง 218 ชั้นที่ 4 ห้อง 4/1 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
โทร : 02-115-2778 , 062-235-3269 , 061-235-9264
Email : anm2219business@gmail.com
Line : anm2219
Facebook : ใบอนุญาตทำงานวีซ่าทำงานในประเทศไทย