background banner anm2219bussiness

จดทะเบียนบริษัท  เครื่องหมายการค้า

ทำใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติ วีซ่าทุกประเภทให้กับชาวต่างชาติ

โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงกับงานบริการทุกประเภท

บริการขอใบอนุญาต ทำงาน / วีซ่า

A.N.M.2219 BUSINESS CO.,LTD. ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าทุกประเภทและต่อวีซ่าทำงานให้กับชาวต่างชาติ รับขอโค้วต้าให้กับต่างชาติ 3 สัญชาติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยมาตราฐานและตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง

ขอใบอนุญาตทำงานและรับทำวีซ่า

Workpermit & Visa

ขอใบอนุญาต ทำงาน / วีซ่า ANM2119Bussiness
รับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30)

ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณี ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง

ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหสถานซึ่งได้แก่ โรงแรม ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ และ เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆ ไปให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือ ผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม.30

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย กรณีอยู่เกิน 90 วัน

คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย 1 ปี ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัว
แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก90 วันหากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้ง
1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง
2. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
3. แจ้งผ่านออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ตม.

หมายเหตุ (ตามข้อ 1-2) คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกิน

กำหนดที่จะต้องแจ้ง คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

**กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างด้าวที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท

**กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วให้มารายงานตัว

แจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย


ตารางเงินเดือนของต่างชาติที่เข้ามาปฎิบัติงานในราชอาณาจักร

สัญชาติ รายได้ขั้นต่ำ
ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นประเทศรัสเซีย) และทวีปออสเตรเลีย, ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุ่น, และประเทศสหรัฐอเมริกา 50,000 บาท/เดือน
ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ไต้หวัน, และฮ่องกง 45,000 บาท/เดือน
ประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ไต้หวัน, ฮ่องกง, ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า,ประเทศลาวและประเทศเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง ประเทศเม็กซิโก,ประเทศตุรกี, ประเทศรัสเซีย, และประเทศแอฟริกาใต้ 35,000 บาท/เดือน
ประเทศในทวีปแอฟริกา (ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้), ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศลาว, และประเทศเวียดนาม 25,000 บาท/เดือน

รายการค่าบริการ

รายการ ราคา
ขอใบอนุญาตทำงาน(ปีแรก) ดินแดง 7,500
ขอใบอนุญาตทำงาน(ปีแรก) ONESTOP SERVICE 8,000
ขอใบอนุญาตทำงาน(ปีแรก) BOI 9,000
ขอวีซ่าทำงาน (ปีแรก) แจ้งวัฒนะ 8,000
ขอวีซ่าทำงาน (ปีแรก) ONESTOP SERVICE 8,500
ขอวีซ่าทำงาน (ปีแรก) BOI 9,000
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตทำงาน 5,500
แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 4,900
ขอวีซ่าบั้นปลาย/วีซ่าแต่งงาน(ครั้งแรก) 8,000
ต่อวีซ่าบั้นปลาย/วีซ่าแต่งงาน 7,500
ขอวีซ่านักศึกษา/วีซ่าอาจารย์(ครั้งแรก) 8,000
ต่อวีซ่านักศึกษา/วีซ่าอาจารย์ 7,500
ยกเลิกวีซ่า/และใบอนุญาตทำงาน 4,500
รายงานตัวการอาศัยอยู่ภายในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 2,500
RE-ENTRY 2,500
ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,500
เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,000
รายการ ราคา
ขอใบอนุญาตทำงาน(ปีแรก)
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดนนทบุรี/ต่างพื้นที่
11,000
ต่อใบอนุญาตทำงาน
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดนนทบุรี/ต่างพื้นที่
10,000
ขอวีซ่าทำงาน (ปีแรก)
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดนนทบุรี/ต่างพื้นที่
12,000
ต่อวีซ่าทำงาน
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดนนทบุรี/ต่างพื้นที่
11,000
ต่อใบอนุญาตทำงาน ดินแดง 7,000
ต่อใบอนุญาตทำงาน ONESTOP SERVICE 7,500
ต่อใบอนุญาตทำงาน BOI 8,500
ต่อวีซ่าทำงาน แจ้งวัฒนะ 7,500
ต่อวีซ่าทำงาน ONESTOP SERVICE 8,000
ต่อวีซ่าทำงาน BOI 9,000

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด

A.N.M.2219BUSINESS CO.,LTD.

ที่อยู่ : อาคารชินธวัชชัย เลขที่ตั้ง 218 ชั้นที่ 4 ห้อง 4/1 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
โทร : 02-115-2778 , 062-235-3269 , 061-235-9264
Email : anm2219business@gmail.com
Line : anm2219
Facebook : ใบอนุญาตทำงานวีซ่าทำงานในประเทศไทย